ALT 1
alt 2

FELHÍVÁS

a XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia

Informatika Tudományi Szekciójában való részvételre

A rendezvény időpontja: 2013. március 25-27.

OTDT elérhetősége

 

A rendezvény helyszíne: Gábor Dénes Főiskola
Cím:                1119 Budapest; Mérnök utca 39.
Postacím:        1119 Budapest, Mérnök utca 39.
Fax:                   06 (1) 883-3636
E-mail:             otdk2013(kukac)gdf.hu
Honlap:            http://otdk2013.gdf.hu

Ügyvezető elnök:      Dr. Bognár Géza

címzetes egyetemi tanár
Gábor Dénes Főiskola
Alap és Műszaki Tudományi Intézet
Telefon: 06 (1) 883-3609
E-mail: otdk2013-elnok(kukac)gdf.hu 

Ügyvezető titkár:      Dr. Jarosievitz Beáta

főiskolai tanár
Gábor Dénes Főiskola
Alap és Műszaki Tudományi Intézet
Telefon: 06 (1) 203-0304/1290
E-mail: otdk2013-titkar(kukac)gdf.hu

Hallgatói képviselő:  Paál Dénes

főiskolai hallgató
Gábor Dénes Főiskola
E-mail: denes.paal(kukac)freemail.hu

Helyettes hallgatói  képviselő:    Verovszki György

főiskolai hallgató
Gábor Dénes Főiskola
E-mail: vero.guppy(kukac)gmail.com

A rendezvény időpontja: 2013. március 25-27.

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács, valamint a rendező Gábor Dénes Főiskola ezúton meghirdeti a XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Informatika Tudományi Szekcióját, az alábbi felhívásban szereplő feltételek mellett. A XXXI. OTDK Informatika Tudományi Szekciójában való részvétel és nevezés feltételeit a XXXI. OTDK központi felhívása (http://www.otdt.hu ; http://www.otdk.hu ), valamint az OTDT Informatika Tudományi Szakmai Bizottságának jelen felhívása tartalmazza.

A rendezvény célja:

Az Informatika Tudományi Szekció, mint a XXXI. OTDK 16 szekciójának egyike, interdiszciplináris szekció.

 • Fő célja az, hogy közös fórumot adjon a különböző szakágakban tanuló informatikus specialistáknak ─ így pl. a programtervező-, mérnök- és gazdasági informatikusoknak, a programtervező matematikusoknak, a műszaki-, és rendszer- informatikusoknak, molekuláris bionikusoknak ─ önálló kutatási eredményeik bemutatására.
 • Ezen kívül a Szekció várja az informatikának a legkülönbözőbb területeken történő alkalmazásairól szóló olyan pályamunkákat is, amelyek az informatika eszközeinek és módszereinek fejlesztéséhez is hozzájárulnak.

A TDK-dolgozatokkal szemben kiemelt elvárás a célul választott probléma tudományos igényű megközelítése és ennek dokumentáltsága. Azon dolgozatokat, amelyekben az informatika csak eszköz és a fő mondanivaló valamely más szakterületre helyeződik, az OTDT Informatika Tudományi Szakmai Bizottsága a szakmailag illetékes szekcióhoz irányítja át.

Részvételre jogosultak:

A konferencián az egyetemek és főiskolák egyetemi, főiskolai osztatlan, és BA, BSc, MA, MSc képzésében – nappali, levelező, távoktatási és esti formában – résztvevő hallgatói, valamint a 2011-2013. években végzettek vehetnek részt, amennyiben megfelelnek a XXXI. OTDK központi felhívásában és az Informatika Tudományi Szekció felhívásában foglalt valamennyi feltételnek. A konferencián részt vehetnek továbbá a XXXI. OTDK központi felhívásában szereplő feltételeknek megfelelően a határon túli magyar diákok és középiskolás kutató diákok is, ha TDK-pályamunkájuk az előminősítésen megfelelt.

A Szekcióhoz tartozó főbb tématerületek:

1.  Számítástudomány és alkalmazásai

 • numerikus és nem numerikus számítógépes matematikai módszerek, számítógépes szimuláció,
 • informatikai rendszerek és alkalmazások modellezése és analízise,
 • számítógépes grafika, virtuális valóság,
 • elméleti számítástudomány és programozás elmélet,
 • mesterséges intelligencia.

2.  Informatikai eszközök és alkalmazástechnikájuk

 • infokommunikációs infrastruktúrák, hálózatok és szolgáltatások,
 • a jövő Internetjének alkalmazástechnikája,
 • szolgáltatásminőség és -biztonság értékelése és menedzsmentje,
 • párhuzamos és elosztott architektúrák és programozásuk,
 • mobil alkalmazások technológiája,
 • speciális és célorientált számítástechnikai eszközök.

3.  Szoftvertechnológia

 • programozási eszközök, nyelvek, környezetek,
 • nagy adatbázisok kezelése és feldolgozása,
 • komplex informatikai rendszerek,
 • ember-gép kapcsolat eszközei,
 • ellenőrzéstechnika.

 4.  Műszaki informatika eszközei és alkalmazásai

 • beágyazott információfeldolgozás, kép- és jelfeldolgozás,
 • ambiens informatika,
 • mobilinformatikai alkalmazások,
 • irányításelmélet informatikai alkalmazásai,
 • műszaki rendszerek modellezésének és szimulációjának eszközei.
 • robotika informatikai alkalmazásai (mobil robotok lokalizációs, navigációs és szabályozási problémái; robotok kommunikációja és a robotika kognitív aspektusai).

5.  Élő természettudományi rendszerek és alkalmazások

 • biológiai és bioinspirált rendszerek és alkalmazások,
 • infobionika,
 • orvosi jelfeldolgozás és alkalmazásai,
 • biológiai és egészségügyi információfeldolgozás algoritmikus kérdései.

6.  Gazdasági és társadalomtudományi alkalmazások

 • információ- és tudásmenedzsment,
 • e-üzletvitel, e-kormányzat, e-oktatás,
 • üzleti alkalmazások,
 • médiainformatikai technológiák.

Az OTDT Informatika Tudományi Szakmai Bizottsága a beérkezett dolgozatok témája és száma alapján egyes tervezett tématerületeket összevonhat, illetve továbbiakat alakíthat ki. Egy-egy önálló tagozat legalább 5-8, a Szakmai Bizottság által az adott témához sorolt, és a konferencián előadott dolgozatból áll.

A Szakmai Bizottság kéri a pályázókat, hogy szíveskedjenek valamennyi pályamunkánál a nevezési lapon a tudományterületnek leginkább megfelelő tématerületet megjelölni.

A jelentkezés módja:

Az Informatika Tudományi Szekcióba a hallgatóknak 2013. január 9-ig lehet nevezni a XXXI. OTDK központi és a jelen szekciófelhívásban közzétett módon.

 • A hallgató feltölti a TDK-pályamunkáját az OTDT online rendszerébe (http://otdtreg.itk.ppke.hu/) a XXXI. OTDK központi felhívásában meghatározott szabályok szerint[1].
 • Az online nevezési lap kitöltése az OTDT online rendszerében.
 • a pályamunka magyar és angol nyelvű kivonatának (rezümé) feltöltése az OTDT online rendszerébe a XXXI. OTDK központi felhívásában meghatározott szabályok szerint;
 • A hallgatónak a nyomtatott nevezési dokumentumait (online nevezési lap nyomtatott és aláírt példánya, magyar és angol nyelvű rezümé, dolgozat 1-1 példánya) legkésőbb 2013. január 9-ig kell eljuttatnia küldő intézménye kari TDT-elnökéhez/TDK- felelőséhez.

Az intézményi/kari TDT-elnököknek az OTDT Titkárságára 2013. január 14-ig (postabélyegző dátuma) kell megküldeni intézményenként/karonként a következő dokumentumokat:

 • az online nevezési lap nyomtatott, a hallgató aláírásával ellátott 1 eredeti példánya,
 • az OTDT online rendszeréből letöltött, a TDT-elnök által aláírt összesítő jegyzék a küldő intézményből a Szekcióba benevező hallgatókról,
 • osztatlan, MA, MSc képzésben végzettek esetében az abszolutóriumot igazoló hivatalos dokumentum másolata, valamint a témavezetővel tett közös nyilatkozat a XXXI. OTDK központi felhívásban leírtak szerint.

Az OTDT Titkárságának címe: Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, OTDT Titkárság
1055 Budapest, Szalay u. 10-14.
http://www.otdt.hu ; http://www.otdk.hu

Az intézményi/kari TDT-elnököknek a szekciót rendező intézményhez 2013. január 14-ig (postabélyegző, illetve feltöltés dátuma) kell megküldeni intézményenként/karonként a következő dokumentumokat:

 • az online nevezési lap 1 nyomtatott és aláírt példányát
 • a küldő intézmény összesített jegyzékét a Szekcióba nevezett hallgatókról;
 • a TDK-dolgozat 1 nyomtatott (külön bekötött), és elektronikus példányát;
 • a bemutatásra szánt pályamunka 1–1 oldalas összefoglalóját magyarul és angolul elektronikusan.

A dolgozat formai követelményei:

A dolgozatot a külső borító oldalon „TDK-dolgozat” felirattal és a szerző(k) nevének feltüntetésével kérjük elkészíteni. A borítót követő címlap tartalmazza az intézmény, kar, tanszék megnevezését, ahol a TDK-dolgozat készült, továbbá a szerző(k) nevét, évfolyamát, és a témavezető(k) nevét, beosztását és a dolgozat pontos (nevezési lapon szereplő címmel megegyező) címét. Az Informatika Tudományi Szekcióba beküldött dolgozatnak – a címlap kivételével – az intézményi/ kari TDK-n bemutatott dolgozattal megegyezőnek kell lennie.
A dolgozatban a szerző által elért önálló eredménynek egyértelműen elkülöníthetőnek kell lennie. A dolgozat felépítése feleljen meg a tudományos dolgozatokkal és publikációkkal szemben támasztott eredetiségi, formai és tartalmi követelményeknek, tartalmi értékét növelik a számozott, címmel ellátott táblázatok és ábrák, amelyekre a szövegben hivatkozni kell. A dolgozat nyelve magyar vagy angol lehet. Ezektől eltérő nyelven csak akkor adható be dolgozat, ha az a nyelv a pályázó képzésének oktatási nyelve (pl. német, francia, stb.).

A dolgozat és az előadás értékelése:

A dolgozat befogadásáról az OTDT Informatika Tudományi Szakmai Bizottsága által kinevezett Előbírálati Szakértői Bizottság dönt.

 • Ha a dolgozat fő mondanivalója nem az informatika területére esik, a dolgozatot a szakmai súlypontjának megfelelő szekcióba irányítja át.
 • Ha az Előbírálati Szakértői Bizottság megítélése szerint a dolgozat a következőkben felsorolt kritériumokat nem teljesíti, különösen ha a tudományos tartalom vagy a tárgyalás mélysége nem éri el a konferencián elvárható szintet, az OTDK Informatika Tudományi Szekciója a dolgozatot nem fogadja be.

A nevezés elfogadásáról a küldő intézmény TDT-elnöke/TDK-felelőse visszajelzést kap.

A dolgozatot két bíráló értékeli a következő szempontok szerint:

 • az eredmények tudományos újdonságtartalma, megalapozottsága, színvonala, és helyessége;
 • a dolgozat szerkesztése, stílusa;
 • az eredmények alkalmazhatósága, hasznossága, tudományos értéke.
 • a téma irodalmának feldolgozása;
 • a téma feldolgozásának, kutatásának színvonala és módszertana;
 • az elért eredmények értékelése

Amennyiben a két írásbeli bírálat pontszámának egyike sem éri el a megszerezhető pontok 40%-át, a dolgozat nem kerülhet bemutatásra. Abban az esetben, ha a két bírálat pontszáma közötti különbség a 30%-ot eléri, a szakmai zsűri felkéri a bírálókat, hogy szakmai vitában közelítsék álláspontjukat; ha a különbség fennmarad, akkor a zsűri harmadik bírálót kér fel. A bírálók személye titkos. A szakmai bírálatokat és az egyes bírálók által adott pontszámokat a hallgatók másolatban az előadásukat megelőzően megkapják.

A konferencián a dolgozat bemutatására 15 perc áll rendelkezésre, melyet vita követ.

Az előadás értékelését a zsűri az alábbi szempontok alapján végzi:

 • az előadás módja, nyelvezete;
 • az előadás szerkezete, felépítése, időbeosztása;
 • az előadás tartalma és szakmai színvonala;
 • az előadás szemléltetése;
 • az előadó vitakészsége.

Szervezéssel kapcsolatos információk:

A konferencia nevezési díjának összege 5000,- Ft/pályamunka, amelyet a rendező intézménybe kell a későbbiekben megadott módon elküldeni. A fentieken túl a résztvevőket, illetve küldő intézményüket terhelik az utazási, szállás és étkezési költségek.

A konferencia részvételi díjának összege a rendező intézmény számításai alapján az OTDT Informatikai Tudományi Szakmai Bizottságának jóváhagyásával kerül kialakításra és elfogadásra. A részvételi díj összegéről és az egyéb fontos tudnivalókról a rendezvény hamarosan induló és időszakosan frissülő hivatalos honlapján (http://otdk2013.gdf.hu ) értesülhetnek az érdeklődők.

A részvétel elsősorban erkölcsi elismerés, olyan lehetőség, amely alkalmat ad a szakmai zsűri és a hallgatóság előtti érvelésre, vitára, véleménycserére, tapasztalatgyűjtésre, továbbá felkészít a hallgatókat a szakterület hazai és külföldi konferenciáin való szereplésre, a saját és mások munkájának, előadásának értékelése révén pedig megerősítést, további ösztönzést adhat a sokszor nem kis áldozatokat követelő kutatómunkához.

Hívunk és várunk minden érdeklődő hallgatót és oktatóikat!

Budapest, 2012. március 2.

Dr. Pataricza András
egyetemi tanár,
az OTDT Informatika Tudományi
Szakmai Bizottság elnöke

Dr. Bognár Géza
címzetes egyetemi tanár,
az OTDK Informatika Tudományi
Szekció elnöke


[1] A XXXI. OTDK szekció felhívásainak megjelenését követően a befogadás után a hallgatók az e-mail címükre kapnak tájékoztatást az intézményi TDK-konferencián megtett javaslatról. Az e-mail kézbesítésétől számított 30 napon belül fel kell tölteniük az intézményi TDK-konferencián bemutatott, és ott a XXXI. OTDK-ra javasolt pályamunkájukat PDF formátumban az OTDT online rendszerébe (http://otdtreg.itk.ppke.hu/). A XXXI. OTDK nevezési időpontjai előtt 30 napon belül megrendezett intézményi TDK-konferenciákon jogosultságot szerző hallgatóknak ezt legkésőbb a nevezés időpontjáig kell megtenni.

 

Bejelentkezés

Naptár